874.48~
n
Ўs`
ynʐρF170u
ʐρF0u
800~
n
q~sܓs
ynʐρF331.18u
ʐρF0u
285~
n
q~sʓ
ynʐρF595.04u
ʐρF0u
ЎsЎs n 874.48~ q~s쓌 n 800~ q~sʓ n 285~
360~
n
q~sk1
ynʐρF367.22u
ʐρF0u
300~
n
ʖsz`3
ynʐρF231.06u
ʐρF0u

q~s암 n 360~ ̑̒nʖs n 300~